Formosa

 

Camp

 

Location

 

Opened

 

Closed

 

Churon

Taipei

-

-

Heito #3

Ping Tung

-

-

Inrin

Yualin

-

-

Inrin Temporary

Yualin

-

-

Kato Area Military Police

-

-

-

Kato Army Hospital

-

-

-

Kerenko

Hualien

-

-

Kinkaseki

Chinguashi

-

-

Kukutsu

Taipei

-

-

Oka

Taipei

-

-

Shirakawa #4

Chiayi

-

-

Taichu

Taichung

-

-

Taihoku #5

Taipei

-

-

Taihoku #6

Taipei

-

-

Takao

Kaohsiung

-

-

Tamazato

Yuli

-

-

Toroku

Touliu

-

-